Memorandum informacyjne - Akcje

PDF | Memorandum Informacyjne Akcje Serii D

 

OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D GRUPA JAGUAR S.A. z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy

Pod poniższym linkiem jest zamieszczone Memorandum Informacyjne Grupa Jaguar S.A. (dalej: "Memorandum") sporządzone w związku z ofertą publiczną 6.069.115 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda, z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy. Memorandum jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o akcjach serii D i ofercie publicznej. Warunkiem złożenia zapisu na akcje serii D jest zapoznanie się z treścią Memorandum.
Obejmowanie akcji serii D w ramach oferty publicznej będzie dokonywane w drodze subskrypcji zamkniętej - akcji są oferowane wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru.

Akcje serii D są emitowane na podstawie Uchwały nr NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Jaguar S.A. z dnia 27 października 2015 roku. Zgodnie z jej postanowieniami:

 • dniem prawa poboru jest dzień 23 listopada 2015 r.,
 • każda akcja dotychczasowa upoważnia jej posiadacza do poboru 5 (pięciu) akcji serii D,
 • cena emisyjna akcji serii D wynosi 0,10 zł.

W dniach od 17 lutego do 8 marca 2016 roku każdy z Akcjonariuszy Grupa Jaguar S.A. może subskrybować akcje serii D, dokonując:

 1. Zapisu na podstwie praw poboru, które w dniu 23 listopada 2015 r. zostały zarejestrowane na rachunkach papierów wartościowych każdego z Akcjonariuszy w liczbie równej liczbie zarejestrowanych akcji. Jedno prawo poboru uprawnia do złożenia zapisu na pięć akcji serii D.
 2. Zapisu dodatkowego, który jest skuteczny w razie niewykonania prawa poboru przez pozostałych Akcjonariuszy. Do złożenia zapisu dodatkowego uprawnieni są wyłącznie Akcjonariusze, którzy na koniec dnia prawa poboru posiadali przynajmniej jedną akcję Grupa Jaguar S.A.
  Zapisy są skuteczne pod warunkiem opłacenia ich po cenie emisyjnej, wynoszącej 0,10 zł za każdą akcję serii D.
  Zapisy należy składać w domach (biurach) maklerskich lub bankach prowadzących rachunki paierów watościowych, na których zarejestrowane są akcje Grupa Jaguar S.A. i prawa poboru.
  Dniem przydziału akcji serii D będzie 18 marca 2016 r.
  Akcje serii D będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzienie do obrotu na rynku NewConnect.

Grupa Jaguar S.A. przypomina, że z upływem ostatniego dnia przyjmowania zapisów (8 marca 2016 r.) prawa poboru wygasają.

ZASTRZEŻENIE:
Oferta publiczna akcji serii D Grupa Jaguar S.A. jest przeprowadzana na podstawie dostępnego pod poniższym linkiem Memorandum Informacyjnego, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Memorandum Informacyjne nie może być traktowane jako propozycja nabycia lub oferta sprzedaży akcji ani jako zamiar pozyskania ofert kupna akcji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.
Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Memorandum Informacyjne ani akcje nim objęte nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie - w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Skorzystanie z któregokolwiek poniższych linków jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że wykonująca tę czynność osoba:

 • nie znajduje się na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki ani na terytorium jakiegokolwiek innego kraju, którego prawo stanowi, że zapoznawanie się z takimi materiałami jest niezgodne z prawem,
 • nie jest rezydentem Stanow Zjednoczonych (U.S. Person) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S), będącej aktem wykonawczym do Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933) ani jej nie reprezentuje, ani nie działa na rachunek takiej osoby,
 • przeczytała i zrozumiała zamieszczone powyżej zastrzeżenia.

 

Dokumenty informacyjne - Akcje

PDF | Dokument Informacyjny Akcje Serii B i C