Poniższa tabela przedstawia skład akcjonariatu spółki Grupa Jaguar S.A. zgodnie z informacjami posiadanymi przez spółkę (stan na 19.04.2016 po emisji serii D)

L.p. Akcjonariusz Liczba posiadanych
akcji
% akcji Liczba
głosów
% głosów
1. Jacek Wieczorkowski 2.623.354 33,28 3.050.292 35,11
2. Robert Betka 376.937 4,78 753.874 8,68
3. Pozostali 4.882.647 61,94 4.882.647 56,21
4. Łącznie 7.882.938 100.00 8.686.813 100,00

Łączna liczba wszystkich akcji: 7.882.938
Łączna liczba wszystkich głosów: 8.686.813

Akcjonariusze Spółki Grupa Jaguar S.A. według udziałów w głosach na WZA

Akcjonariusze Spółki Grupa Jaguar S.A. według udziałów w kapitale zakładowym